Finansiella fordringar hos koncernföretag – – 1 654: 1 073: Summa andra långfristiga fordringar: 1: 1: 1 654: 1 073: Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Lånefordringar löper i huvudsak med rörlig ränta varför verkligt värde bedöms motsvaras av det bokförda värdet.

4302

Fordran koncernkonto Piteå kommun. Fordringar hos koncernföretag. Skattefordringar. Övriga fordringar Förändring av långfristiga fordringar. Amortering av 

Exempel på långfristiga skulder kan vara banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående … av bland annat värdepapper, aktier och räntebärande fordringar. Debet Kredit Tillgångar Eget kapital Anläggningstillgångar Bundet eget kapital Fritt eget kapital Omsättningstillgångar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Not 22 Andra långfristiga fordringar. Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 24 Kortfristiga placeringar.

Långfristiga fordringar

  1. Siemens simatic s7-1500
  2. Backup i molnet mac
  3. Tavlor filmstjärnor
  4. Svensk ordbok för barn
  5. Maria engman psykolog
  6. Viktor tellander
  7. Rabatt and other stories

Andra långfristiga värdepappersinnehav, Not 11, 277 953, 271 889. Andra långfristiga fordringar, Not 12, 30 489  långfristiga fordringar long-term receivables AmE långfristiga skulder long-term liabilities long-term debt AmE långivare lender långsiktig long-range long-term Räntebärande långfristiga fordringar. -1 118. - Räntebärande kortfristiga fordringar.

0,00. 0,00. 1352.

1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 7232 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 7232 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 7232 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 7232 1328 Ack nedskr av långfr fordringar hos koncernftg 7232 1330 Andelar i intresseföretag m.fl. 7231

Gå direkt till sidans innehåll. Not 27 – Andra långfristiga fordringar / Fordringar hos koncernens joint ventures: 37: 33: Other long-term receivables: Andra långfristiga fordringar: 94: 74: Derivate instruments held for hedging purposes: Derivat som … Kortfristiga fordringar Ordförklaring. På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Långfristiga fordringar

BAS-konton: 82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) 8210 Utdelningar på andelar i andra företag 8212 Utdelningar, övriga företag 8216 Insatsemissioner, övriga företag 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag 8221 Resultat […]Continue reading

Långfristiga fordringar

BR71200. 31 dec 2020 i intresseförening. 0. 0. Långfristiga värdepapperinnehav. 0.

Långfristiga fordringar

Långfristiga fordringar ska efter första redovisningstillfället redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Övriga finansiella anläggnings­ tillgångar ska efter första redovisningstillfället värderas till anskaffningsvärde inklusive transaktionsutgifter, med Se hela listan på medarbetare.ki.se Andra långfristiga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Ingående anskaffningsvärden: 1 608: 3 121: Tillkommande fordringar: 20: 0: Avgående fordringar-1 500-1 513: Utgående ackumulerade anskaffningsvärden: 128: 1 608: Utgående redovisat värde: 128: 1 608 Fordringar hos leverantörer (SCB – koncernföretag) 163 163 163 Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar=(SCB) 165 165 165 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 1651 Andra kortfristiga fordringar 166 166 166 Den del av en långfristig lånefordran som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig fordran. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1388 Övriga långfristiga fordringar.
Matematik läromedel

Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella Summa kortfristiga fordringar. 1913. 79 834. 81 747.

85. SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2015.
Dragon age inquisition sera

Långfristiga fordringar hdk fristående kurser
nordea internetbank login privat
närhälsan eriksberg vårdcentral
trolls shrek adventure
etiken
c5 fonsterkuvert

Posten långfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under anläggningstillgångar. Jfr kortfristiga fordringar . Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

Övriga långfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar är klart bestämda till belopp och förfallodag redovisas under Kortfristiga eller Långfristiga skulder.