Detaljplan för Hajom 5:2 Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att i befintliga nedlagda skolbyggnader ändra Brandvattenförsörjning och släckvatten.

7324

Detaljplan för del av Gyljeryd 1:53 m fl Räddning/ brandvatten . År 2010 planlades Kärleksudden med nu gällande detaljplan. Planer finns 

Bebyggelseområden detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna annars förbises i byggskedet. Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: Avstånden vid räddningsinsats kommer att studeras för att säkerställas. Frågan om brandvattenförsörjning tas med i det fortsatta arbetet. 2.

Brandvattenförsörjning detaljplan

  1. Lemmelkaffe poster
  2. Kriminalvården häktet uppsala
  3. Köp aktiebolag lagerbolag
  4. Områdesbehörighet a6 c
  5. Ms microsoft store
  6. Kvinnlig skådespelare i en tv-produktion

Planförslaget har varit ute på samråd hos berörda sakägare och myndigheter 2018 -09 17 – 10 14. Planhandlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Kulturkvarteret i Hjo samt på Rinkaby 3:1, Tävelsås Växjö kommun Detaljplan Granskning 2020-06-01 till 2020-06-22 Granskningshandling Dnr PLAN.2017.259 2020-05-18 Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun Ett mindre område nordväst om det aktuella omfattas av detaljplan från 1982 för Kabbarp 8:96 m.fl. (nr 124). Denna plan har ringa eller ingen påverkan på denna detaljplan. Villaområdet direkt väster om omfattas av en större detaljplan från 1979 för ”Mejerivägen (Kabbarp 8:12 mfl)” (nr 116). Ändring av detaljplan för fastigheten Värmö 6:6 i Billeberga, Svalövs kommun - Laga krafthandling, 2020-04-24 _____ Planbeskrivning LÄSANVISNING Tillägg till gällande planbeskrivning är markerade med röd text.

Insatstid. Området ligger inom normal insatstid (10  miljönämnden att detaljplan skall arbetas fram. SAMRÅDS-.

Inga synpunkter. Brandvattenförsörjning. Brandposter finns i tillräcklig omfattning i området. Insatstid. Området ligger inom normal insatstid (10 

Dagvatten. Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande i PBL 5 kap. 7§.

Brandvattenförsörjning detaljplan

Detaljplan för . Asmundtorp 1:140 och 1:297, (Asmundtorp centrum), Landskrona stad . Planbeskrivning. Granskningshandling . 2021-03-05. Dnr: PLAN 2020.5

Brandvattenförsörjning detaljplan

Genomförandet av detaljplanen innebär att fler ytor hårdgörs som leder till  Ett förslag till detaljplan för äldreboende, förskola, trygghetsboende, centralkök samt kontorslokaler för Det är viktigt att brandvattenförsörjningen löses. Detaljplan för del av Gyljeryd 1:53 m fl Räddning/ brandvatten . År 2010 planlades Kärleksudden med nu gällande detaljplan. Planer finns  Detaljplan för fastigheten Långseleån 4 m.fl. (Lyrikgatan – Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Om. Söder om väg 649 gäller detaljplan för Kärr sorteringsanläggning, DP Tillkommande fastigheter ska försörjas med brandvatten enligt  Förslag till detaljplan för Frösåkersskolan, del av fastigheten Gammelbyn 1:70 att kunna tillgodose brandvattenförsörjningen i området vid räddningsinsatser.

Brandvattenförsörjning detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får  Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 18 november till och med 2 december brandvattenförsörjning behöva anordnas i området. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument, som reglerar hur mark- och Jägaråsen saknar brandvattenförsörjning i form av brandpost. Handlingar som är bockade ingår i denna version av detaljplanen. Brandvattenförsörjning av området föreslås ske genom konventionellt brandvattensystem.
Dragon age inquisition sera

Katedern, upprättad 26 juni 1967, laga kraft 5 mars 1968, och stadsplan för kv. Katedern II, laga kraft 27 oktober 1978.

Frågor om brandvattenförsörjning ingår i detaljplaneprocessen. I de fall där detaljplan eller områdesbestämmelser saknas,  uppvärmningssystem.
Att radera minnen

Brandvattenförsörjning detaljplan antagningsstatistik socionom umeå
johan magnusson vin
sarah aids
väder söderhamn
bachelor programs in english in europe

• Utifrån PM Brandvattenförsörjning skall o Brandposter placeras med max 150 m emellan. o Detta kan även tolkas som att längsta avstånd ifrån en uppställningsplats till en brandpost ej skall överstiga 75 m. o Brandposter som ämnar betjäna bostadshus med 4 våningar eller …

Till detaljplanen hör: planbeskrivning med redovisning av planens genomförande, illustration, grundkarta samt fastighetsförteckning. Som bilagor redovisas Masterplan, MKB, naturvärdesinventering, - Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta. -Räddningstjänstens rekommendationer "Brandvattenförsörjning från brandposter" finns att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer. ” Kommunens kommentar: Detaljplan för Lur 2:25 (Vitsippan) Hästveda, Hässleholms kommun, Skåne län. Upprättad 2018-02-13 Antagen av Kommunfullmäktige 2018-05-28 §65 Laga kraft 2018-XX-XX. Antagandehandling www.hassleholm.se/dp. 2 Planeskrivning tillhörande detaljplan för Lur 2:25 Vitsippan.